Downward Facing Dog (Adho Mukha Svanasana)

Downward%20Dog_edited.jpg
Downward dog blocks.jpg