Three Legged Dog (Tri Pada Adho Mukha Svanasana)

three%20legged%20dog%20Fringeish_edited.