Revolved Lunge (Parivrtta Anjaneyasana)

RevolvedLunge%20Fringeish_edited.jpg